Loading...

วงเสวนา SIIT เห็นพ้อง “นวัตกรรม” คือจุดชี้ขาดแห่งยุคสมัย

วงเสวนา SIIT ธรรมศาสตร์ ให้ 80 ทุน ผลิตคนนวัตกรรม ตอบโจทย์อนาคต เห็นพ้อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม” คือจุดชี้ขาดแห่งยุคสมัย สถาบันการศึกษาต้องมุ่งสู่การสร้างคนนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

  

 

          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ SIIT ธรรมศาสตร์ ให้ 80 ทุน “ผลิตคนนวัตกรรม ตอบโจทย์อนาคต” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดย สาระสําคัญของการพูดคุยได้บอกเล่าถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นตัวชี้ขาดความอยู่รอดในอนาคต

          ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา ปี 2563 เปิดเผยว่า นวัตกรรมหรืองานวิจัยไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว หากแต่อยู่ในทุก ๆ สิ่งรอบตัวเรา เช่น กว่าจะมาเป็นสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ต้องมีนวัตกรรมและงานวิจัยหลายชิ้นประกอบกัน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทุกวันนี้ก็ชี้ขาดกันที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแทบทั้งสิ้น ดังนั้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นพื้นฐานสําคัญของคนยุคใหม่ ซึ่งทิศทางของธรรมศาสตร์จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และล่าสุดกําลังอยู่ระหว่างก่อตั้งศูนย์ AI ระดับประเทศขึ้นมาด้วย

          นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ CEO บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จํากัด และนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ในฐานะศิษย์เก่า SIIT กล่าวว่า สตาร์ทอัพในปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก หากไม่มีความแตกต่างก็จะต้องเข้าสู่ Red Ocean ที่มีการแข่งขันสูงมาก สุดท้ายหนีไม่พ้นที่จะต้องแข่งขันกันด้วยราคา ฉะนั้นทางรอดคือการทําสิ่งเดิมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาสนับสนุน

          นายภัทรพร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้ทํางานกับคนรุ่นใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งจะพบว่าคนในยุคนี้มี ความสามารถสูง เข้าใจและรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ workforce ในอนาคต ดังนั้นคนในยุคนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ หากแต่วัดกันที่ประสบการณ์และการสร้างนวัตกรรม

          “สําหรับคนที่อยากเริ่มทําธุรกิจ อยากให้เริ่มที่งานวิจัยและนวัตกรรมก่อนเป็นลําดับแรก ต้องทราบ ว่าความต้องการคืออะไร วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์อย่างไรได้บ้าง เช่น บริษัท อี เว้นท์ ป็อป ก็เกิดขึ้นจากการเห็นว่างานอีเว้นท์ต่าง ๆ ล้วนแต่อยู่ในรูปแบบกระดาษเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการ จองตั๋ว การเข้างาน จึงได้นํานวัตกรรมเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวกขึ้น ลดต้นทุน ลดการใช้วัตถุดิบได้" นายภัทรพร กล่าว

          นายคณิน อนันรยา ผู้บริหารบริษัท เดอะ ซัมเมอร์ เฮ้าส์ จํากัด และศิษย์เก่า SIIT กล่าวว่า จาก ประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าและกรรมการสอบสัมภาษณ์เด็กเอเชีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขานวัตกรรมที่ Brown University ทําให้ได้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นโตไว เรียนรู้เร็ว และรู้จักตัวเองมากขึ้น โดยเด็กที่มาสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองชอบและต้องการอะไรแทบทั้งสิ้น

          นายคณิน กล่าวว่า คนที่ทํานวัตกรรมจริง ๆ ควรประกอบด้วย 2 ภาคสําคัญ นั่นคือ Technical Skill และ Commercial Skill ด้วย เพราะหากมีทักษะเฉพาะด้านแต่ไม่รู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหน หรือขายไม่เป็น ก็คง ยากที่จะประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นการเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ควรจะได้รับทักษะเหล่านี้ด้วย ส่วนตัวเป็นศิษย์เก่า SIIT จึงได้ติดอาวุธเรื่องนี้ตั้งแต่มหาวิทยาลัย

          “อย่างธุรกิจกาแฟที่ทําอยู่ทุกวันนี้ เป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีคนทําอยู่มาก แต่ เราได้นําองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูล การประมวลผล มาปรับใช้ใน ธุรกิจตั้งแต่การออกแบบ การคั่วกาแฟ การควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ จนกาแฟมีความอร่อยและคงที่ในทุก ๆ แก้ว เหล่านี้สะท้อนว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเพียงใด นวัตกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น” นายคณิน กล่าว

          ด้าน นายสุรนาม พานิชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท โทฟุซัง จํากัด และศิษย์เก่า SIIT กล่าวว่า โทฟุซังเกิดขึ้นจากการตั้งคําถามว่าเหตุใดน้ำเต้าหู้จึงมีขายเฉพาะในบางช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งเมื่อมองเรื่องนี้ ผ่านสายตาของคนที่เรียนจบวิศวะฯ ก็ทําให้เริ่มต้นหาคําตอบ หาคําอธิบาย จนพบว่าแม้แต่การแช่ถั่วเหลืองในน้ำด้วยเวลาที่แตกต่างกันก็ทําให้เอนไซม์แตกต่างกัน และนําไปสู่ผลที่แตกต่างกัน ที่สุดแล้วจึงได้เป็นน้ำเต้าหู้ที่ออร์แกนิก ไม่ต้องผสมสารกันบูด แต่สามารถเก็บได้และดื่มได้ทุกเวลา

          “ผมคิดว่าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทําให้เราคิดเป็นกระบวนการ มองเห็นปัญหา และ มองเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาในหลากหลายวิธี นั่นทําให้เราสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดี ที่สุดได้ ซึ่งความรู้ที่ได้จาก SIIT ช่วยเป็นฐานให้เราต่อยอดทางธุรกิจได้” นายสุรนาม กล่าว

          ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคนสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนยุคใหม่ ที่ผ่านมามีการทํางานร่วมกับ SIIT มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนางานวิจัย การพัฒนากําลังคน ผลิตบุคลากร ผ่านการให้ทุนและหลักสูตรมากมายตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก

          “สวทช. มีหน่วยงานและกองทุนที่จะสนับสนุนการจัดทําสตาร์ทอัพ โดยมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือด้านเทคนิคข้อมูล และเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่สนใจ ขณะเดียวกันยังมีสถานสําหรับเริ่มต้นตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในราคาไม่แพง และยังมีกองทุนให้นักวิจัย spin off ออกมาจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ด้วย” ดร.อ้อมใจ กล่าว

          ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวว่า ปัจจุบัน วิทยาการโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นั่นทําให้ความต้องการแรงงานเปลี่ยนแปลงไปด้วย เราจะเห็นว่าความรู้มีวันหมดอายุ ฉะนั้นจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะความรู้เป็นหลักเหมือนในอดีตได้อีกต่อไป เป้าหมายของการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่จึงอยู่ที่การสร้างคนที่สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในอนาคต การสร้างนักนวัตกรรมที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

          ศ.ดร.พฤทธา กล่าวต่อไปว่า นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถในการ แก้ไขปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวไปสู่จุดนี้ โดยความรู้สามารถเรียนรู้ผ่าน กระบวนการคิดและเทคโนโลยีขั้นสูง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเกิดจากประสบการณ์และการปฏิบัติ ส่วนความสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่ง SIIT ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นสําคัญ

          “เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคนนวัตกรรมและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีพื้นฐานที่จะ นําไปสู่การต่อยอดในอาชีพที่หลากหลาย SIIT จึงได้จัดโครงการสอบชิงทุนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 มีมากถึง 80 ทุน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลและสมัครได้ที่ www.siit.tu.ac.th” ศ.ดร.พฤทธา กล่าว