Loading...

ธรรมศาสตร์ ‘มหาวิทยาลัยยั่งยืน’ ระดับโลก EFMD ยกย่องเป็น 1 ใน 3 ต้นแบบการเรียนรู้

ผลงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 3 ต้นแบบการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน ในการสร้างพันธมิตรและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา-สังคม

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ European Foundation for Management Development (EFMD) สถาบันประเมินคุณภาพการศึกษาจากสหภาพยุโรป จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thammasat & EFMD Seminars on Partnerships for SDGs” เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 เพื่อแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในการสร้างพันธมิตร จนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและสังคม โดยมีต้นแบบ 3 โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้รับรางวัล Excellence in Practice Award จาก EFMD

     สำหรับ 1 ใน 3 โครงการต้นแบบดังกล่าว เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ   The Thammasat Model: Sustainable Community Enterprise ซึ่งได้รางวัล Excellence in Practices Awards Silver Award Winner ปี 2019

     ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอโครงการว่า Thammasat Model เป็นโครงการที่นำนักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงไปทำงานใกล้ชิดกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ทางธุรกิจที่ได้จากห้องเรียนลงไปสนับสนุนชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการได้ช่วยเหลือชุมชนกว่า 160 แล้ว นักศึกษาก็จะได้สัมผัสกับการแก้ปัญหาจริง และได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่าง ๆ อีกด้วย 

     ผศ.ดร.นพพร กล่าวว่า ผลสำเร็จที่ได้จาก Thammasat Model คือการเติบโตในด้านรายได้ ชุมชนเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชี รู้ต้นทุนกำไร สามารถขยายไปสู่ระบบการขายออนไลน์ และเห็นลู่ทางที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ในอนาคต เช่น การแปรรูปข้าวออกมาเป็นไรซ์บาร์ ขนมเพื่อสุขภาพในชื่อ “Rice Me”, ชุมมชนร่วมกับทีมนักศึกษาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลูกประคบเป็นหมอนรองคอบรรจุสมุนไพร, ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา ที่นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชนทำการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องดื่ม คุกกี้ สบู่ ฯลฯ ในแบรนด์ “บายขนิษฐา (by KANITTHA)”

     ดร.อีริค คอร์นูเอล ประธาน EFMD Global กล่าวว่า EFMD มีพันธกิจในฐานะผู้นำการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระดับโลกและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าหากัน ซึ่ง EFMD ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้นมีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนักวิชาการภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันต่าง ๆ ดังนั้นสมาชิกของ EFMD จะได้รับความร่วมมือในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายงานวิจัย   ไปจนถึงโอกาสทางด้านอาชีพและการประเมินผลรับรองสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

     ดร.อีริค กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำในชีวิตจริง พบเจอและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นรางวัล Excellence in Practices Awards จึงเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจริงของการลงมือทำและความร่วมมือระหว่างกันของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ กับองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งรางวัล Excellence in Practices Awards Silver Award Winner –The Thammasat Model: Sustainable Community Enterprise ที่ธรรมศาสตร์ได้รับนั้น แสดงถึงความพยายาม ความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายร่วมกับ EFMD

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะคนไทยคนแรกและคนเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และคณะกรรมการ EFMD (Board of Trustees) กล่าวว่า นวัตกรรมที่ EFMD สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีบทบาทที่สำคัญและส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาการบริหารจัดการ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ EFMD ซึ่งเป็นการได้รับมอบหมายหน้าที่ให้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาความท้าทายอุบัติใหม่ของโลก พร้อม ๆ กับการคงไว้ซึ่งคุณค่าทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน

     รศ.เกศินี กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปี 2477 ธรรมศาสตร์ได้ยืนหยัดที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนระดับโลก” เสมอมา ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสังคมไทยและประชาคมโลก อย่างเช่นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา มธ.ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้าหาสังคมและสุขภาพของผู้คน ด้วยการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดีที่สุดของประเทศไทย

     อนึ่ง โครงการที่ได้รับรางวัล Excellence in Practices Awards ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และถูกนำมาจัดแสดงเป็นต้นแบบอีก 2 โครงการ 1. รางวัลปี 2020 โครงการ Developing Entrepreneurship in Russia โดย Moscow School of Management SKOLKOVO ซึ่งได้รับรางวัล Excellence in Practices Awards Goal Award

     2. รางวัลปี 2021 โครงการ Entrepreneurship for good”: unleashing the potential youth to impact and change the world โดย The European Centre for Executive Development หรือ CEDP ซึ่งได้รางวัล Excellence in Practices Awards Goal Award