Loading...

TULIB ขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่าน “Gamification” สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ผู้ใช้บริการ

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว Game it up-TULIB Gamification ชวนตี้มาอัพเวล เปิดอัลติสู่โลกการเรียนรู้ เพิ่มความสนุกสนาน ขยายฐานผู้ใช้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดกิจกรรม “Game it up-TULIB Gamification ชวนตี้มาอัพเวล เปิดอัลติสู่โลกการเรียนรู้” มุ่งขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด Digital Transformation โดยเปลี่ยนแปลงและยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการนำแนวคิด Gamification มาเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ จากการปรับตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อเท่าทันกับสังคม พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการให้บริการพื้นที่หอสมุดฯ รองรับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา มีทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาคมธรรมศาสตร์

     ที่ผ่านมาหอสมุดฯ ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ บริการต่าง ๆ ที่มีให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงพยายามสร้างการรับรู้โดยการร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันของผู้ใช้บริการ (User Engagement) ต่อหอสมุดฯ มากยิ่งขึ้น

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ โดยสนับสนุนแนวทางการทำงานและการเรียนการสอน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาคมชาวธรรมศาสตร์ และขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด Digital Transformation โดยเปลี่ยนแปลง และยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพผ่านการนำแนวคิด Gamification มาเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสนุกสนานไปกับชีวิตประจำวันในการใช้หอสมุดฯ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการรับรู้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้ผู้ใช้บริการ มีทัศนคติที่เชิงบวกต่อหอสมุดฯ รวมถึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์หอสมุดฯ ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่ Top 3 จากผู้ร่วมกิจกรรม TULIB Gamification อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วง Talk With Guest ในหัวข้อ “หอสมุดธรรมศาสตร์ กับ Service Innovation เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” โดย รศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ให้การเรียนสนุกเหมือนการเล่นด้วย Gamification” โดย คุณตรัง สุวรรณศิลป์ แชมป์บอร์ดเกม Catan คนแรกของไทย, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม ‘จิตตนคร’, เจ้าของเพจเฟซบุ๊กเรื่องบอร์ดเกม ‘Beyond Board’ และ ‘Growth Game’ และผู้เขียนหนังสือ ‘Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม’ และสุดท้ายหัวข้อ “ต่อยอด LINE OA ด้วยฟีเจอร์เด็ดเพื่องานบริการ” โดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล LINE Certified Coach