Loading...

ธรรมศาสตร์ ร่วมมือในโครงการ Creative Young Designer พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือให้ชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ Creative Young Designer บูรณาการความรู้ระหว่างคณะด้านออกแบบและคณะด้านบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานผ้าขาวม้าทอใจ ประจำปี 2564 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Creative Young Designer (Season 2) กับ 13 สถาบันเครือข่ายโครงการ EISA ที่สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

     โครงการ Creative Young Designers เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าขาวม้าทอมือ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันระหว่างชุมชนผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แต่ยังขาดเรื่องของไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเป็นการต่อยอดให้นักศึกษาได้มีโอกาส เปิดมุมมอง และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

     สำหรับ Creative Young Designers 2564 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 15 ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้ ของที่ระลึก จากผ้าขาวม้าทอมือ โดย 13 มหาวิทยาลัย 3 สโมสรฟุตบอล ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้มีส่วนร่วมพัฒนา NatradaCotton กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่” โดย สาขาแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และโครงการ DBTM คณสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

     “ฝ้ายอำพัน กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่” โดย สาขาแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และโครงการ DBTM คณสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และ “กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด ต.ไพล อ.เทพา จ.สงขลา” โดย สาขาสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

     หัวใจสำคัญของโครงการคือ การนำเอาความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและการตลาดของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาช่วยชุมชน โดยชุมชนมีสินค้าที่ดี แต่ขาดไอเดียใหม่ ๆ ในการพัฒนาต่อยอดสินค้า ทั้งการ Design และช่องทางการขายสมัยใหม่ โครงการ Creative Young Designers จึงทำหน้าที่เชื่อม 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและชุมชน จะทำให้เกิดสินค้าใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ เข้าถึงช่องทางการขายสมัยใหม่ ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น และได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอด ซึ่งจะทำให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน