Loading...

สถาปัตย์ มธ. รับรางวัล 'Green Office' ระดับดีเยี่ยม พร้อมเดินหน้าตามแนวทาง Net Zero-Carbon Neutral

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี 2566 จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นโยบายความยั่งยืนของคณะฯ เกิดจากการบูรณาการทั้งในมิติของการออกแบบทางกายภาพที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะฯ การออกแบบระบบการทำงานภายในองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกส่วนรวมด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

     "เป้าหมายถัดไปที่คณะฯ คาดหวังว่าจะทำให้สำเร็จคือ การจัดการตามแนวทาง Net Zero และ Carbon Neutral ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ในการศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบองค์กรในอนาคต" ผศ.อาสาฬห์ กล่าว

     ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับประเด็นของความยั่งยืนมาโดยตลอดในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานพัฒนาอาคารเรียนประหยัดพลังงาน การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีถังขยะแยกประเภทต่าง ๆ ในทุกชั้นของอาคารเรียน เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล และโครงการ TDS Freecycle Rack พื้นที่สำหรับแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกระดาษ วัสดุอุปกรณ์ในการทำโมเดลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองในระดับรายวิชาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้วัสดุอย่างยั่งยืน