Loading...

วิทยาการเรียนรู้ฯ มธ. จับมือ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. ร่วมมือทางวิชาการกับ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Mr. Hiroaki Sakimoto ตำแหน่ง Headmaster ของ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงเรียนภายใต้การบริหารงานของคณะ LSEd) และ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School

     ทั้งนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.สหวรัชญ์ พลหาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ อาจารย์ อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mr. Yusuke Masuda ตำแหน่ง Director of Public Relations and Admissions for ASEAN ของ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School และ คุณสุพรรษา พิณศรี ผู้แทนของ Japan Student Services Organization (JASSO) Thailand Office เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

     สำหรับ Meitoku Gijuku Junior & Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ตั้งอยู่ในจังหวัดโคจิ (Kochi) ของประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนนักเรียนจากต่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการทดลอง การเชื่อมโยงความรู้ บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัว สังคม และการทำงาน

     การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของคณะ LSEd ในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคณะ LSEd ในด้านการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกประเทศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของคณะ LSEd