Loading...

ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน มอบรางวัล TTF AWARD ส่งเสริมองค์ความรู้ทุกมิติเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิทโดยมี ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อม คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัลในครั้งนี้

     .ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินการร่วมกันถึงปัจจุบันกว่า 28 ปีแล้ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนผลงานของ นักวิจัย นักวิชาการ และนักประพันธ์ ที่มีแรงบันดาลใจพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถนำผลงานเหล่านี้มาต่อยอดยกระดับการศึกษา ภูมิปัญญาและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมได้ต่อไป

     นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยผลงานวิชาการรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 ทั้ง 5 ผลงานในปีนี้ มีความยอดเยี่ยมทั้งอรรถความรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์สังคมไทย สะท้อนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงประวัติศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

     คณะกรรมการรางวัล TTF AWARD ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 จำนวน 5 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย     

     1. “รางวัลเกียรติยศ” ได้แก่ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

     2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “อัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย” โดย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย” โดย รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  3) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ผลงานชื่อ “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล” โดย รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลงานชื่อ “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์” โดย ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ผศ.ดร.อิสสระ ปะทะวัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ทั้งนี้ รางวัลเกียรติยศ TTF AWARD ผู้แต่งจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ผู้แต่งได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นอกจากนั้น โครงการ TTF AWARD ยังมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือรอบใหม่ให้กับสำนักพิมพ์ จำนวน 50,000 บาทอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จาก https://research.tu.ac.th/ttfbookawards