Loading...

คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ. เปิดพื้นที่ Co-Working Space และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์ Digital Learning Center (DLC) และ Co-Working Space

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

  

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์ Digital Learning Center (DLC) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คำปรึกษากับบุคลากร ตลอดจนสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการเรียนรู้ทั่วประเทศ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการสร้างสื่อการเรียนรู้ ให้ความรู้ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

          DLC มีสามบทบาทที่สำคัญได้แก่ 1. เป็นผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ 2. เป็นผู้ให้ความรู้ และ 3. เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ในบทบาทของผู้สร้างสื่อการเรียนรู้ DLC ได้พัฒนาทั้งระบบการเรียนออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีโครงการที่ DLC สนับสนุนอยู่มากมาย เช่น โครงการก่อการครู โครงการผู้นำแห่งอนาคต บทเรียนออนไลน์ใน Gennext Academy และ Thai Mooc

          รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเปิดพื้นที่ Co-Working Space และ Digital Learning Center (DLC) ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวต่อไปในการทำให้ DLC ไม่เพียงแต่มีผลผลิตที่เป็นรูปแบบของเทคโนโลยี แต่มีพื้นที่ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการทำงาน สร้างความสะดวกสบายให้กับบุคลากรและนักศึกษา สามารถใช้พัฒนาความสัมพันธ์ พบปะ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ตลอดจนพัฒนาให้พื้นที่ Co-working space แห่งนี้เป็นสังคมและชุมชนของเหล่าผู้คนที่ขับเคลื่อนการศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

          คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และออกจากกรอบของการเรียนที่ถูกจำกัดเฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้น นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการค้นหาข้อมูลการเรียนและการทำงาน การสื่อสาร การรับ-ส่งข้อมูล เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย พร้อมมุ่งสู่การเป็น Smart University

          นอกจากให้การสนับสนุน Co-Working Space & Digital Learning Center (DLC) บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ยังร่วมพัฒนาหลักสูตร AI ร่วมกับบริษัท Sensetime และกลุ่มอาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งความร่วมมือนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจด้าน AI และหลักสูตรจะถูกบรรจุเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคตด้วย

          ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสนี้ว่า “ขอขอบคุณบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการบ่มเพาะวัฒนธรรมการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน ธรรมศาสตร์ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านการเรียนรู้ ได้ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก และยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการให้ความรู้และให้คำปรึกษากับบุคลากรเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและช่วยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ นำร่องในโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา นอกจากนี้ Co-Working Space ยังจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป”

          ทั้งนี้ พิธีเปิดพื้นที่ Co-Working Space และ Digital Learning Center (DLC) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต