Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารออมสิน สร้าง TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสิน โครงการ TBS-GSB S2 Space สร้างพื้นที่ทำงานร่วม เพิ่มศักยภาพพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่ธุรกิจรูปแบบอื่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามความร่วมมือโครงการ TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง TBS – GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit กับ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในการพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) บริเวณชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นความร่วมมือกันเป็นครั้งแรก ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารออมสิน เราเป็นพันธมิตรทางวิชาการกันมานาน ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เราได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs StartUp และอื่น ๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ส่วนการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit ในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือครั้งก่อนหน้านี้ การมีพื้นที่ทำงานร่วมสำหรับนักศึกษา ซึ่งอยู่นอกห้องเรียนแต่ยังอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนต่อยอดไปยังธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ ได้

          ด้าน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการ TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit ในครั้งนี้ เกิดจากความประสงค์ที่จะให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup โดยธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะร่วมมือกันสนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุนและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้นักศึกษานำไปต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการบ่มเพาะธุรกิจตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้เติบโตไปเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ