Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัล TTF AWARD 2563 เชิดชูเกียรติ 4 ผลงานทางวิชาการดีเด่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประกาศผลรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 ยกย่อง 4 ผลงานวิชาการดีเด่น สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นประโยชนต่อสังคม

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประกาศผลรางวัล “TTF AWARD ประจำปี 2562-2563” ยกย่อง 4 ผลงานวิชาการดีเด่น ทรงคุณค่า และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ เผยจำนวนผู้สนใจส่งหนังสือเข้าประกวดปีนี้กว่า 100 เล่ม สะท้อนความตื่นตัวทางวิชาการ ขณะที่ประธานมูลนิธิฯ ชี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อุทิศตนค้นคว้าวิจัย ยกระดับมาตรฐานการศึกษา

• อ่าน E-book: TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัล TTF AWARD เปิดเผยว่า รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD นับเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ในการสนับสนุนนักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่าและตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นำไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป โดยได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว

          สำหรับการคัดเลือก ผลงานวิชาการดีเด่นรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 ทางคณะกรรมการฯ เปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานและหนังสือเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองใน 4 สาขา ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปรากฏว่ามีผลงานนำเสนอเข้ามาทั้งหมดกว่า 100 เล่ม ถือว่าสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ

          โดยผลการตัดสิน รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-63มีดังนี้ ประเภท “รางวัลเกียรติยศ” (เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) ไม่มีผู้ได้รับรางวัล , รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น 4 สาขา (เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) ประกอบด้วย 1 .ด้านสังคมศาสตร์ ผลงานชื่อ เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรมโดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. ด้านมนุษยศาสตร์ ผลงานชื่อ เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา โดย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานชื่อ โรคสมาธิสั้นโดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานชื่อ เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ โดย รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          “รางวัล TTF AWARD จะเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับนักวิชาการไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะการเขียนตำราสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ หนังสือรางวัล TTF AWARD หลายเล่ม ก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม เช่น สิทธิการทำแท้ง หรือ โรคสมาธิสั้นในเด็กไทย ฯลฯ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ

          ด้าน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีเจตนามรณ์ช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด 28 ปี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยรางวัล​ TTF AWARD เป็นความภาคภูมิใจของทางมูลนิธิฯ ที่ได้สนับสนุนผลงานการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นสังคมอุดมปัญญา หวังได้ว่าจะเห็นผลงานใหม่ ๆ อันทรงคุณค่า ที่ทันยุค ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาในอนาคต

          “รางวัล TTF AWARD สร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิชาการที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานงานในด้านวิชาการ พร้อมทั้งยังสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป” ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าว

          ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://research.tu.ac.th/ttfbookawards