Loading...

โครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)


          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand: AIAT) ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เครือข่ายสถาบันวิชาการปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนกว่า 60 องค์กร จัดตั้งโครงการพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน AI (Super AI Engineer) มุ่งพัฒนานวัตกรและวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและสังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต อีกทั้งพัฒนากำลังคนที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล

         ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,059 คน ซึ่งเป็นทั้งนิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัท ผู้ประกอบการอิสระ รวมถึง ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น โดยทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดําเนินงาน “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)”นี้ เพื่อจะพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต