Loading...

การวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศ

“มหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างมุ่งมั่นในการต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าและการพัฒนาประเทศ”

 

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศพัฒนามาจากพื้นฐานการให้ความรู้และงานวิจัยด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยยกระดับการศึกษาให้มีความหลากหลายจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา ครอบคลุมไปถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์

         ผลลัพธ์ของการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายมิติ เช่น บทความวิจัยและวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์และสิ่งสร้างสรรค์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมไปถึงการสร้างผู้ประกอบการ หนึ่งแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการสร้างกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการในนักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

         E-Newsletter ฉบับนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศ การสร้างแผนธุรกิจ การนำงานวิจัยบนหิ้งไปต่อยอดเพื่อการค้าหรือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ผ่านมุมมองการทำงานแบบ Start Up และกรณีศึกษาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ Excellence Center in Creative Engineering Design and Development (CED2) ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิจัยที่กระตุ้นให้นักศึกษาและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสร้าง Start up ที่มีคุณภาพสูงและร่วมทำงานวิจัยและนวัตกรรมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ความท้าทายและโอกาสที่เกิดจากแนวทางนี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งขึ้น