Loading...

การผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ

“งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศถือเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน”

 

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโจทย์ใหญ่ที่ต้องการผลักดันให้ประสบความสำเร็จคือการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศบนฐานวิจัยและนวัตกรรม อันช่วยส่งผลในหลากหลายด้านทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันยังเป็นการต่อยอดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย การผลักดันเรื่องการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

         เพื่อตอบเป้าหมายดังกล่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกองบริหารงานวิจัยจึงร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในระดับสากล ผ่านทางโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการให้แนวทางการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ แก่นักวิจัย ตลอดจนการออกแบบการเสวนาเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

         E-Newsletter ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย และในส่วนของฉบับนี้ขอชวนชุมชนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทุนส่งเสริมและสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อเอื้อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ และต่อยอดการทำงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรม ในส่วนของ YPIN Talk Series ครั้งนี้พาทุกท่านไปพูดคุยเกี่ยวกับ เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการแบบสมาร์ท ในขณะที่ YPIN Ambassador ชวนพูดคุยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์เกี่ยวกับการผลักดันงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ปิดท้ายด้วย YPIN Factsheet ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนผู้วิจัยที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ และต้องการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ