Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเป้าหมายในการบูรณาการสหวิชาการ

“จุดแข็งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือความแข็งแกร่งในการบูรณาการงานวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์”

 

 

          ในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันนักวิจัย บุคลากร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ปัญหาของสังคมเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้ยุทธศาสตร์ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือระเบียบวิธีต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการปรับปรุงแนวทางการให้รางวัลสำหรับนักวิจัยที่มีการผลิตผลงานวิจัยอย่างโดยไม่มีจำกัดสาขาทั้งในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ และการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

         E-News letter ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย และในส่วนของฉบับนี้ขอชวนชุมชนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายของงานวิจัยและโอกาสการต่อยอดสู่การปฏิบัติ และสำหรับฉบับนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้แนวทางการศึกษาวิจัยในแบบฉบับของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล สาขานิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา สาขาเศรษฐศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ สาขาสังคมวิทยา ในขณะเดียวกันยังจะพานักวิจัยทุกท่านไปตรวจสอบสถานะด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล โดยเฉพาะเราแยกเจาะข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นในด้านการเมืองไทยจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระหว่างประเทศ และส่วนสุดท้ายคือการทบทวนผลงานการตีพิมพ์การวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น