Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี”

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเปิดอาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562

  

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี” เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า เฝ้าฯ รับเสด็จ

           ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” จำนวน 17 ราย ดังนี้

          1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

          2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

          3. นางสาวพจณี คงคาลัย

          4. คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี

          5. นางปิยดา จงพยุหะ

          6. นายพิชัย ชุณหวชิร

          7. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์

          8. ดร.ณัฐธยาน์ โชคกนกนภา

          9. นางสาวพัลลภา อชานนท์

          10. นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์

          11. นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ

          12. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง

          13. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

          14. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

          15. นายคณิต พีชวณิชย์

          16. ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

          17. นายประกิต อภิสารธนรักษ์

          อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ได้สร้างขึ้นในวาระที่ศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตเสรีไทยสายอังกฤษ ผู้ว่าการธนาคารชาติ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีชาตกาลครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559  ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก   ในวาระนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะบริการประชาชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ภายในอาคารประกอบด้วย คอนเสิร์ตฮอลล์ ห้องเธียร์เตอร์ ห้องสมุดประชาชน หอจดหมายเหตุ ศูนย์ประชุมและสนทนา พื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ ห้องนิทรรศการ เป็นต้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาคารแห่งนี้ คือหลังคาที่เป็นสวนสาธารณะและสวนผักปลอดสารเคมี โดยผักและข้าวที่ปลูกได้จะนำมาใช้บริโภคในโรงอาหารของอาคารแห่งนี้ ด้วยพื้นที่เกือบ 20,000 ตารางเมตร จึงทำให้สวนผักบนหลังคานี้เป็นสวนผักออร์แกนิคและสวนสาธารณะลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

          โครงการอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ยังประกอบไปด้วย “สวนป๋วย” หรือ Puey Park for People and Sustainability ในพื้นที่ 80 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับอาคาร และจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะขนาด 100 ไร่ ในการให้บริการประชาชนในเรื่องสุขภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ