Loading...

ประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต้องการเข้ามาศึกษาบางรายวิชาในระดับปริญญาตรี และทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระบบ ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ ซึ่งต้องการเข้ามาศึกษารายวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ สามารถนำไปพัฒนาการทำงานหรือเพิ่มพูนความรอบรู้

View by Categories

ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร

เป้าหมายของหลักสูตรคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อส่วนรวมในทุกระดับ มีจิตสำนึกอาสาสมัครที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยความใส่ใจและเอื้ออาทร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://psds.tu.ac.th

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในวงการธุรกิจและการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th/course2/t14.pdf

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้ ผู้สนใจเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.law.tu.ac.th/ผู้สนใจเข้าศึกษา/โครงการอบรม/ประกาศนียบัตรบัณฑิต