Loading...

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมนานาชาติ ISA-GSCIS Conference

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ISA-GSCIS Conference 2023 เวทีแลกเปลี่ยนด้านบทบาทและอิทธิพลของประเทศในกลุ่มโลกใต้

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Global South Caucus of International Studies (GSCIS) อันเป็นองค์กรย่อยในสังกัด International Studies Association (ISA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ISA-GSCIS Conference 2023 ในหัวข้อ “The Global South in International Organizations and Beyond: Transformation, Influence and Empowerment in an Evolving World Politics” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักวิชาการที่สนใจบทบาทและอิทธิพลที่ประเทศในกลุ่มโลกใต้ (Global South) มีต่อโครงสร้างโลกาภิบาลในยุคปัจจุบัน

     กิจกรรมวันแรกเริ่มจากพิธีเปิด ณ หอประชุมศรีบูรพา มีการแสดงคลิปปาฐกถาโดย Ms. Armida Salsiah Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก และการแสดงปาฐกถาโดย ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้น จึงเป็นการประชุมและ workshop ต่อเนื่องรวม 3 วันตามห้องย่อยที่คณะรัฐศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คนจากทั่วทุกมุมโลก ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     หัวข้อการประชุมของแต่ละห้องย่อย อาทิ “Foreign Policy, Security Interests and Middle Power Dynamics” “Addressing the Rohingya Crisis” “Climate Migration and Community Resilience” “Global Governance in Cyber Realm” เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี workshop เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานระดับสากล การจัดทำโครงการวิจัย การเป็นผู้ช่วยสอน และการจัดการเรียนการสอน

     รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นงานระหว่างประเทศงานแรกของคณะตั้งแต่พ้นช่วงโควิดมา ซึ่งน่ายินดีกับผลลัพธ์ เพราะได้รับความสนใจล้นหลามจากวงวิชาการสากล มีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมหลายร้อย และที่สำคัญคือเป็นโอกาสที่คณะจะได้แสดงบทบาทในฐานะศูนย์กลางด้านการศึกษารัฐศาสตร์ระดับภูมิภาค โดยต้องขอบคุณผู้มีส่วนในการจัดงานทุกคน โดยเฉพาะ รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งริเริ่มและคอยดูแลการจัดงานทุกมิติในฐานะ Local Organising Committee Chair ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของคณะหลายส่วนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีนับสิบคนจากหลักสูตร BIR ที่อาสามาช่วยงานด้วยความแข็งขัน

     สำหรับ ISA ถือองค์กรทางวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ณ ปัจจุบัน ISA มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ University of Connecticut สหรัฐอเมริกา มีนักวิชาการในเครือข่ายกว่า 7,000 คน ตลอดจนมีวารสารวิชาการระดับสากลที่สำคัญอยู่ในการดูแลถึง 7 ฉบับ