Loading...

นักศึกษาพยาบาล ธรรมศาสตร์ คว้า 2 เหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล 2 เหรียญเงิน จากผลงาน “นีโอบิล V.1 อุปกรณ์ปิดตาทารกขณะส่องไฟ” และ ผลงาน "AI Chatbot สายด่วนมะเร็งเต้านม รู้เร็วหายไว"

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

     มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

     ในปีนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน Project Thammasat Nurse Innovator จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “โอบิล V.1 อุปกรณ์ปิดตาทารกขณะส่องไฟ” โดย น.ส.ประภากร ศรีบัวบาล นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 4  แข่งในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์  และผลงาน AI Chatbot สายด่วนมะเร็งเต้านม รู้เร็วหายไว โดย นศ.ประภากร ศรีบัวบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 และนส.ภัทรศยา ฉิมวัย นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทั้งสองผลงานมี ผศ.สุภาวดี ทับกล่ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

     โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 395 ผลงาน