Loading...

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) จัดเสวนา "สื่อสารศึกษา…เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว”

นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) คณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ จัดเสวนา "สื่อสารศึกษา…เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว”

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564

     รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) และคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมงานเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2563 "สื่อสารศึกษา…เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน อาทิ นางเอกละครย้อนเวลา การทำเสน่ห์ของผู้หญิงในละคร นางเอกโสเภณีผ่านละครไทย การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท่าแร่ เด็กเจนอัลฟ่ากับเนื้อหาบนช่องทางยูทูบ และล้อการเมืองธรรมศาสตร์ ยุค คสช. เป็นต้น