Loading...

BE 30th Anniversary เฉลิมฉลองโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์

“BE Beyond เราสร้างมากกว่านักเศรษฐศาสตร์” ประกาศความสำเร็จในฐานะผู้วางฐานความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับสากล

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หรือ “โครงการ BE” จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี “BE Beyond เราสร้างมากกว่านักเศรษฐศาสตร์” ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

     สำหรับโครงการ BE มีจุดเริ่มต้นเมื่อ 30 ที่แล้ว ภายใต้ความมุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรที่มีฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการทำงานที่หลากหลาย และมีความใส่ใจกับประเด็นปัญหารอบตัวในสังคมไทยและโลก โดยโครงการ BE ประสบความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรหลากหลาย ทั้งองค์กรด้านการเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรเพื่อสังคม สื่อสารมวลชน ฯลฯ

     อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โครงการ BE ได้ปรับปรุงตัวเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมาโดยตลอด และในปัจจุบันได้มุ่งตอบสนองต่อความท้าทายในการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่การทำงานกับสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างฐานการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน ตลอดจนการเสริมทักษะใหม่ ๆ เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะการสื่อสาร

     นอกจากนี้ โครงการ BE ยังมุ่งไปสู่การเป็น ‘มากกว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์’ เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความคิดอ่านในทางที่มองเห็นถึงความเป็นไปของสังคมรอบข้าง และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น

     สำหรับงานเฉลิมฉลอง BE Beyond ในปี 2566 โครงการ BE ได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ศิษย์เก่าของโครงการ มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “คุณค่าของเศรษฐศาสตร์ในโลกอนาคต”

     ดร.พิพัฒน์ ได้สะท้อนถึงประโยชน์พื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คนตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกในชีวิตและการทำงานระดับบุคคล การตัดสินใจทางกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือการเลือกดำเนินนโยบายในระดับประเทศ

     นอกจากนี้ ดร.พิพัฒน์ ยังอธิบายถึงศักยภาพของความรู้เศรษฐศาสตร์ที่จะยิ่งทวีความสำคัญในโลกอนาคตที่กระแสการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลักคิดและวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์จะยังช่วยให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบคม สามารถต่อยอดไปในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

     พร้อมกันนี้ งานเฉลิมฉลองโครงการ BE ครบรอบ 30 ปี ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่เป็นตัวแทนความสำเร็จในการสร้าง “มากกว่านักเศรษฐศาสตร์” ทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย คุณวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล Founder of YOUTRIP และ Co-founder of Grab Thailand ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณเอด้า จิระไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทใจดอทคอม  และคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ผลิตสารคดีและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม มาเล่าถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนที่ BE มาเป็นฐานสู่ความสำเร็จในสายงานที่แตกต่างกัน

     ทั้งนี้ ศิษย์เก่าทั้ง 5 ท่านต่างให้ภาพที่ตรงกันว่า การเรียนโครงการ BE เป็นฐานสำคัญของความสำเร็จในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ รวมไปถึงการขึ้นสู่การเป็นผู้นำในเส้นทางอาชีพของตนเอง ด้วย เพราะโครงการไม่เพียงวางฐานความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับสากล แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองที่โอบรับความสนใจและเป้าหมายที่หลากหลายของผู้เรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ที่เน้นย้ำการคำนึงถึงส่วนรวมและรักในความเป็นธรรม ผ่านการเรียนรู้วิธีคิด ชีวิต และการทำงานของปูชนียบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์