Loading...

อธิการบดีธรรมศาสตร์ มอบนโยบาย ‘No Gift Policy ปี 67’ ตอกย้ำการเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567” เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือข่าย ITA TU NETWORK เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Theaters Room อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้กำหนดให้มีการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยเป็นการถ่ายทอดหรือมอบนโยบายให้แก่ผู้บริการและบุคลากร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567 และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต คอรัปชัน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไป

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนและหลักเกณฑ์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งมั่นการเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จึงขอมอบนโยบาย No Gift Policy โดยกำหนดให้ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะ/ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป