Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2564 ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน และในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 89 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบรางวัลเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเลี้ยงแสดงความยินดี โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตพญาไท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และบุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ที่มีเกียรติประวัติ ผลงาน ความสามารถอันโดดเด่น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่มาตรฐาน อันเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแก่บุคคลโดยทั่วไป จึงได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 และผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 89 ปี

     โดยในปีการศึกษา 2564 มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 7 ท่าน และเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 มีผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ จำนวน 1 ท่าน  โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ จำนวน 65 ท่าน และบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ท่าน

     ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสนี้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และบุคลากรดีเด่น ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก ผู้มีเกียรติประวัติ มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ที่ได้พัฒนาและส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอมา ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม ยกย่องต่อเกียรติประวัติและความสำเร็จของทุกท่านที่ได้รับในโอกาสนี้

     สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ได้แก่ 1.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2.) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 3.) รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 4.) นางนุสรา เตียงเกตุ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) 5.) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี) 6.) ดร.เตช บุนนาค ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาไทยศึกษา) และ 7.) ศ.ดร.นายแพทย์ Kenji Hirayama ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก) ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2566 ได้แก่ นายประกิต อภิสารธนรักษ์