Loading...

จากงานอดิเรกสู่จิตอาสา ลูกแม่โดมร่วมอนุรักษ์แม่น้ำระยอง สานต่อจิตวิญญาณรับใช้สังคม

นักศึกษาอาสาสมัครจากธรรมศาสตร์ ร่วมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำระยอง ด้วยจิตวิญญาณในการรับใช้สังคมโดยแท้จริง และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561

           ปัจจุบันประเทศไทยยังมีระบบการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม เห็นได้จากการพบเจอขยะได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้กระทั่งในแหล่งน้ำ โดยจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศ ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย ดังนั้น การร่วมมือกันจัดการปัญหาการทิ้งขยะให้ถูกที่จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“พายเรือเก็บขยะกว่า 2 ตัน คือจุดเริ่มต้นที่ในการเปลี่ยนตนเองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”


          นางสาวนาถชญา ประสมเพ็ชร์ หรือ น้องปุยฝ้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาอาสาสมัครจากธรรมศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Plastic Rights โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เล่าความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนับเป็นการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยสามารถเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ได้กว่า 2 ตัน ส่วนมากเป็นขยะพลาสติกและผักตบชวา แต่ยังถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะแท้จริงแล้วการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ การรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ หรือพื้นที่ทางธรรมชาติอื่น ๆ รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม อาทิ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการนำขยะไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล

          ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน และร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งการช่วยเหลือชุมชนในการจัดการกับปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณในการรับใช้ประชาชนและสังคมของชาวธรรมศาสตร์โดยแท้จริง

          “...การได้มาร่วมกิจกรรมพายเรือเก็บขยะ มิใช่เพียงการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ได้ช่วยเหลือสัตว์น้ำ และการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ขึ้นในพื้นที่ในชุมชนเดียวเท่านั้น แต่อาสาสมัครทุกคนเปรียบเสมือนกระบอกเสียง ที่สร้างแรงผลักดันทางสังคม ให้ตระหนักถึงปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และหันมารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงอยากสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเช่นนี้อีกในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม จิตสำนึกในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกชุมชน.....” น้องปุยฝ้าย กล่าวทิ้งท้าย

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพียงในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังคงดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนภายนอกด้วย โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มกิจกรรมพายเรือเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          ซึ่งเป้าหมายของเราในอนาคตจะขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนให้มีจิตใจอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน