Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือแบงก์กรุงไทย ผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

  

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในโครงการ Krungthai – CITU Digital Co-Creation Initiative โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) จากวิทยาลัยนวัตกรรม เป็นแกนหลัก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของชาติอันนี้ ธนาคารกรุงไทย เป็นองค์กรอันดับ 1 ของประเทศทางด้านการเงินและการธนาคารและเป็นผู้นำในการแปรรูปทางดิจิทัลตลอดจนการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่จะสามารถร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัลที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนประเทศของเราให้เจริญรุดหน้าต่อไป

          โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ สร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากันได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดทำโปรเจกต์ด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลร่วมกับทีม Krungthai Innovation Lab โดยมีการควบคุมดูแลจากคณาจารย์ของธรรมศาสตร์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกรุงไทย