Loading...

สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์

         โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไมโครซอฟท์ (Microsoft Corporation) และภาครัฐ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การพัฒนาเป็น “เมืองดิจิทัล” (Digital City) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทย โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อันเป็นที่ตั้งของ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ด้วยเช่นกัน

         และเพื่อก้าวสู่การเป็น National Artificial Intelligence Center: NAIC ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อมอย่างมากต่อการดำเนินโครงการ ด้วยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านเต็มไปด้วยทักษะทางวิชาการ อันประกอบด้วย 1.การพัฒนาในด้านการบูรณาการข้อมูลสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City Integrated Model) 2.การพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) 3.การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 4.การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และ 5.การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) ซึ่งมาพร้อมกับการจัดทำหลักสูตรสำหรับระบบการศึกษาทั้งในรูปแบบ Offline และ Online ที่ยืดหยุ่นในระดับอุดมศึกษา (Graduate Student) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอาชีพ (Career Path) เพื่อยกระดับเป็นแรงงานทักษะสูง (High Qualified Professionals) ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมเพื่อการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และร่วมขับเคลื่อนบริษัท Start-up ให้สามารถเติบโตและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล