Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ K-MEDI Hub ยกระดับนวัตกรรม-ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ K-MEDI Hub สาธารณรัฐเกาหลี ขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ K-MEDI Hub สาธารณรัฐเกาหลี โดย Mr. Jin Young Yang President K-Medi Hub ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใน 4 ด้านหลัก ดังนี้

     1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่ภาคเศรษฐกิจของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (ยา การตรวจวินิจฉัยโรค วัคซีน และอุปกรณ์การแพทย์) สู่มาตรฐานสากลที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     2. สนับสนุนและยกระดับแนวปฏิบัติที่ดี (GMP, GLP และ GCP) ในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (ยา การตรวจวินิจฉัย วัคซีน และอุปกรณ์การแพทย์) สู่มาตรฐานสากล

     3. สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาอย่างรอบด้านโดยใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันและเสริมสร้างทักษะของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

     4. ขับเคลื่อนและส่งเสริมศูนย์การแพทย์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา (EECmd) ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สุขภาพ บริการทางการแพทย์ วิชาการ และผลิตภัณฑ์

     ทั้งนี้ ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้นำทีมคณาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Korea International Advanced Medical Equipment & Medicine Expo 2023 (KOAMEX 2023) สถานที่จัดงาน EXCO Exhibition Hall ที่เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี และมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน จำนวน 23 ผลงาน ดังนี้

Thammasat University Medical Innovations for KOAMEX 2023

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ผลงาน

   1. MyA1C

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน

   1. Smart TUH Toothbrushes

   2. DIY rehabilitation device for lower limb weakness

   3. 0.5% Cannabidiol in Alcohol Solution for Hand Sanitization in Sensitive Skin

รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน

   1. The pressure injury-alert system of innovative repositioning bed for eldercare

   2. The prototype of Humidity sensors for incontinence-associated dermatitis in long-term bedridden patients

ผศ.สุภาวดี ทับกล่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ผลงาน

   1. Automatic Pediatric Posture-Gyro: Artificial Intelligence for Sick Baby

ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน

   1. Haptic virtual reality for clinical skill development

   2. Automatic detection of oral cancer

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน

   1. Implementation of a 3D Multiphysics Model for Laser Tattoo Removal

   2. Numerical study of cough droplets evaporation and dispersion in an indoor environments using the multi-component Eulerian-Lagrangian approach

รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ผลงาน

   1. LAW-U: Legal Guidance Through Artificial Intelligence Chatbot for Sexual Violence Victims and Survivors in Thailand

   2. 3-LbNets: Tri-Labeling Deep Convolutional Neural Network for the Automated Screening of Glaucoma, Glaucoma Suspect, and No Glaucoma in Fundus Images

   3. Donut: Augmentation Technique for Enhancing The Efficacy of Glaucoma Suspect Screening

   4. GlauCUTU: Time Until Perceived Virtual Reality Perimetry with Humphrey Field Analyzer Prediction-Based Artificial Intelligence

   5. AIChest4All++

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน

   1. Manual Standing Wheelchair

   2. Sit to Stand Trainer

   3. Upper Limb Bilateral Training Device with Symmetrical Transmission Force Mechanism for Stroke Patients: Arm Booster

รศ.ดร.ภคินี เอมมณี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน 1 ผลงาน

   1. VP Shunt Entry Area Recommender (VPSEAR): A Computer-Assisted System for VP Shunt Operation

รศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน

   1.Portable Screening Sensor of Gouty Arthritis from MWCNT/TiO2 Composite Materials

   2. “DR. EX” Insecticide Exposure Screening Solution

   3. HER2: Belive integrated sensors for early breast cancer diagnostics