Loading...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน”

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อ “แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน” ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2567 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

     ในการนี้ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณดารณี วัธนเวคิน นายกสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณธนากร เสรีบุรี ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้บริหารศูนย์การค้าไอคอนสยาม เข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงจากนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และทอดพระเนตรนิทรรศการ “แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วย ส่วนของการแสดงพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระกรณียกิจด้านการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน ความร่วมมือไทย-จีนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา และสายใยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนในด้านต่าง ๆ

     จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยผู้ประกอบการจากเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจการค้าไทย-จีน โดยการประสานงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น บริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. บริษัท MG Sales Thailand Co.,Ltd. บริษัท Xiaomi Technology (Thailand) Co., Ltd. บริษัท TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd. บริษัท Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd บริษัท Soron Biotechnology (Thailand) Co., Ltd. บริษัท Smartech Motor Co., Ltd. บริษัท MD Consumer Appliance (Thailand) Co., Ltd. บริษัท Hikvision IOT (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Alibaba Cloud Thailand Co., Ltd.