Loading...

ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

01. แผนการดำเนินงานประจำปี
02. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
03. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

01. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
02. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
03. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
04. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
06. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูลด้านการบริการทรัพยากรบุคคล

01. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
03. หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
04. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงปัญหาการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จึงได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การรับสินบน และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับเสมอมา

        เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสามารถสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อสาธารณชนว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมด้วยความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบตามภารกิจ ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากตำแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 8 ประการ คือ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) ปฏิบัติตามกติกาหรือกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และสิ่งที่ตกลงกันของประชาคม (Following the Rule of law) โปร่งใส – ไม่ปิดบังข้อมูลสาธารณะ (Transparent) ตรวจสอบได้ (Accountable) ตอบสนองตามข้อร้องเรียนและคำถาม (Responsive) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participatory) นำข้อคิดเห็นหรือปัญหาของทุกฝ่ายมาคำนึงถึง (Inclusive) และมุ่งไปสู่การเห็นพ้องต้องตรงกันเมื่อเกิดความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง (Consensus Oriented) และท้ายที่สุดคือ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นองค์กรที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกระดับอย่างยั่งยืน

   

                                                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                      ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

                                                         รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ

                                                    อธิการบดี


ข้อมูลด้านกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร

ข้อมูลด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน

02. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
04. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
05. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลด้านการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

01 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564
02 อธิการบดีพบนักศึกษา / คณบดีพบนักศึกษา
  • ตามปกติในแต่ละปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีโครงการ "อธิการบดีพบนักศึกษา" เพื่อให้อธิการบดีและคณะผู้บริหารมาร่วมตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ทั้งที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จึงยังมิได้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
03 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน