Loading...

ข้อมูลการบริหารงาน การดำเนินงาน

01. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
02. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
03. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

01. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
02. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
04. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

01. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
02. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
03. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
04. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลด้านกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร

01. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
01 กิจกรรมการมีส่วนร่วม
02 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564
 
04. การมีส่วนร่วมของตัวแทนนักศึกษา

ข้อมูลด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน

01. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
02. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
03. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
04. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
05. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน