Loading...

03 อำนาจหน้าที่

               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง พัฒนา ประมวล และประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวล ดำเนิน  การให้มีการเรียนรู้ในองค์ความรู้ จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริม และพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง การบริหารจัดการ ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558)

               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่กระทำการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558)

               (1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจำหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้

              (2) ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ

              (3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำความตกลงหรือกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น

             (4) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗

             (5) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย

             การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุนถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน

             (6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

             (7) กำหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

             (8) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็นประโยชน์

             (9) จัดให้มีกองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนเพื่อการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ กองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและทุนเพื่อการวิจัย

            (10) ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

            (11) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

             และให้ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558)

             (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

             (2) สำนักงาน มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

             (3) คณะและวิทยาลัย มีหน้าที่จัดการศึกษา ทำการวิจัย นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้บริการทางวิชาการ

             (4) สถาบัน มีหน้าที่ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ หรือจัดการศึกษา

             (5) สำนัก มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ

             (6) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

 • .2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200, ประเทศไทย.

  Tel. +66 (0) 2613 3333

 • แผนที่ภายใน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

 • 99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121 ประเทศไทย.

  Tel. +66 (0) 2564 4440-79

 • แผนที่ภายใน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 • อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

  Tel. +66 (0) 3825 9050-55

 • แผนที่ภายใน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา

 • 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

  Tel. +66 (0) 5423-7999   Fax. +66 (0) 5423 7999 ต่อ 5119

 • แผนที่ภายใน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
 • พัสดุ กองคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
 • ไม่มีข้อมูล
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • ไม่มีข้อมูล
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ไม่มีข้อมูล
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

         การเปิดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และเข้าฟังการแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 11 (ก) (2) และ ข้อ 11 (ข) (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

        การให้นำผลสำรวจจุดเด่น จุดด้อย ของหลักสูตรที่จะปรับปรุง ตามการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย มาประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร